نام کاربری:    رمز عبور:


مهر مهتاب: چ

جستجو پیرامون این موضوع:    
[ برگشت به صفحه اصلی | انتخاب موضوع جدید ]لطايف عارفانه استاد يعقوب قمري شريف آبادي: حروف (چ) برگرفته از كتاب (لطايف عارفانه) و كتاب (زن طائر فردوس يا ساحر دوزخ)

نكته: لطايفي كه داراي علامت ( * ) ستاره هستند برگرفته از كتاب (زن طائر فردوس يا ساحر دوزخ) مي باشند و لطايفي كه اين علامت را ندارند برگرفته از كتاب (لطايف عارفانه) هستند.

 

نكته هاي معنوي و كلمات حكيمانه استاد

 

 

چراغ

584. همان‌گونه كه نور از نيروگاه توسط اتصال به چراغ مي‌رسد، روح نيز از خدا به واسطه اتصال به انسان مي‌رسد.

603. خداوند توسط رحمانيتش، چراغي همچون خورشيد و فروغي همانند ماه و صورتي همچون محمد(ص) و سيرتي همانند علي(ع) دارد.

1037. معرفت، چراغی است كه راه پسنديده را از راه‌های ناپسند مشخص مي‌نمايد.

1077. با دو چراغ‌، دو صورت رؤيت مي‌شود: با چراغ عقلْ صورت رحماني، و با چراغ عشقْ صورت رحيمي.

1219. عشق‌های نفسانی و رحمانی چراغ‌هایی هستند که روشن کننده مُلك و ملكوت می‌باشند. 

 

 

چراغ الباب

592. شريعت، چراغ الباب، معرفت، نور ابرار، و حقيقت، وجه مقربان مي‌باشد.

 

 

چراغ بي نور

870. عبادت بدون معرفت، چراغ بي‌نور است و معرفت بدون عبادت، نور بي‌روح مي‌باشد.

 

 

چراغ جسم

1032. علم، چراغ جسم است و معرفت، چراغ روح می‌باشد.

 

 

چراغ جويندگي

652. عقل، چراغ جويندگي و عشق، نور پايندگي مي‌باشد.

 

 

چراغ رسالت

1. چراغ رسالت، عقل، و چراغ ولایت، عشق می‌باشد. پیشوایان راه رسالت و ولايت انبیای الهي و اولیای رحماني مي‌باشند.

 

 

چراغ روح

1032. علم، چراغ جسم است و معرفت، چراغ روح می‌باشد.

 

 

چراغ روشنايي بخش ملك و ملكوت

871. آفتاب تابنده شمس و مهتاب فروزنده قمر، دو چراغ روشنايي‌بخش مُلك و ملكوت است براي رسيدن به وجه زيبنده زهره.

 

 

چراغ شريعت

880. رسالت انبيا در ظلمت زمين با چراغ شريعت، و ولايت اوليا در تاريكي آسمان با نور معرفت مي‌باشد.

 

 

چراغ شريعت موسوي

1097. چراغ شريعت موسوي در مسير طريقت ابراهيمی به سمت معرفت عيسوي در وجه جميل محمدي نمايان مي‌باشد.

 

 

چراغ عشق

1052. حركت اجسام آدميان با چراغ عقل و حركت ارواح آدميان با چراغ عشق مي‌باشد.

1077. با دو چراغ‌، دو صورت رؤيت مي‌شود: با چراغ عقلْ صورت رحماني، و با چراغ عشقْ صورت رحيمي.

 

 

چراغ عقل

99. چنانچه آدمیان به چراغ عقل مزین شوند، به نور عشق منور می‌گردند.

796. اگر چراغ عقل به سبب شعله عشق روشن گردد، گوش و چشم دل شنوا و بينا مي‌گردد.

842. از بزرگ‌ترين الطاف پروردگار است كه آدميان را از بين جمله مخلوقات به صورت انسان آفريده تا به واسطه چراغ عقل به صورت واقعي خودشان برسند.

936. همان‌گونه كه انسان به واسطه آفتاب شمس به مهتاب قمر مي‌رسد، توسط چراغ عقل به نور عشق مي‌رسد.

1052. حركت اجسام آدميان با چراغ عقل و حركت ارواح آدميان با چراغ عشق مي‌باشد.

1068. حركت جسم با چراغ نفس، و حركت روح با چراغ عقل ميسر مي‌باشد.

1077. با دو چراغ‌، دو صورت رؤيت مي‌شود: با چراغ عقلْ صورت رحماني، و با چراغ عشقْ صورت رحيمي.

1100. چراغ عقل موجب روشنايي نور عشق است براي رؤيت زيبايي وجه.

1121. آدميان براي آباداني مُلك و ملكوت، دو چراغ نفساني و عقلاني دارند كه توسط اوليا مي‌توانند با چراغ نفس، مُلك و با چراغ عقل، ملكوت را آباد كنند.

1122. عشق توسط چراغ عقل در خانه دل به جستجوي حور مي‌باشد.

 

 

چراغ عقل آدميان

64. چراغ عقل آدميان تنها توسط عشق روشن می‌گردد.

 

 

چراغ فروزان روح و جسم

242. عقل و نفس دو چراغ فروزان روح و جسم می‌باشند. چنانچه عقل بر نفس مسلط شود، عکس‌العمل پسندیده آن در جسم دیده می‌شود و اگر نفس بر عقل غالب شود، عکس‌العمل ناپسند آن در جسم مشاهده می‌گردد.

 

 

چراغ فروزنده بهشت

211. محبت، چراغ فروزنده بهشت، و شهوت، آتش سوزنده دوزخ می‌باشد.

 

 

چراغ متفاوت جسم و روح

1216. نفس و عقل، دو چراغ متفاوت جسم و روح است که انوارشان توسط اولیای الهی روشن می‌گردد.

 

 

چراغ ملك و ملكوت

783. نفس و عقل، دو چراغ مُلك و ملكوت است كه توسط عشق مجازي و الهي،‌ دنيا و آخرت را منور مي‌گردانند.

 

 

چراغ منور

720. حقيقت، چراغ منوري است كه توسط آن صراط مستقيم و صراط حميد و سيماي رحماني و سيماي رحيمي مشخص مي‌گردد.

 

 

چراغ موقت

1179. علمی که از طريق فكر به دست آيد، چراغ موقتی است كه اعتباري به آن نيست.

 

 

چراغ نفس

843. كتاب‌هاي آدميان، آسماني و زميني است.‌ آسماني آن با چراغ عقل، و زميني آن با چراغ نفس رؤيت مي‌شود.

1068.حركت جسم با چراغ نفس، و حركت روح با چراغ عقل ميسر مي‌باشد.

1121. آدميان براي آباداني مُلك و ملكوت، دو چراغ نفساني و عقلاني دارند كه توسط اوليا مي‌توانند با چراغ نفس، مُلك و با چراغ عقل، ملكوت را آباد كنند.

 

 

چراغ نفساني و عقلاني

1121. آدميان براي آباداني مُلك و ملكوت، دو چراغ نفساني و عقلاني دارند كه توسط اوليا مي‌توانند با چراغ نفس، مُلك و با چراغ عقل، ملكوت را آباد كنند.

 

 

چراغ ولايت

1. چراغ رسالت، عقل، و چراغ ولایت، عشق می‌باشد. پیشوایان راه رسالت و ولايت انبیای الهي و اولیای رحماني مي‌باشند.

 

 

چراغ هاي آسمان بهشت

1134. راهيان حق از طريق چراغ‌هاي زمينِ دوزخ به چراغ‌هاي آسمانِ بهشت راه مي‌يابند.

 

 

چراغ هاي زمين دوزخ

1134. راهيان حق از طريق چراغ‌هاي زمينِ دوزخ به چراغ‌هاي آسمانِ بهشت راه مي‌يابند.

 

 

چراغ هاي منور

1236. اولیای الهی بسان چراغ‌های منوری هستند که عده قلیلی همچون پروانگان در نور آنان به فنا می‌رسند.

 

 

چراغ هاي موقت

1181. علوم ظاهری و باطنی چراغ‌های موقتی هستند در نزد آدمیان برای ساخت و ساز جسم و روحشان.

 

 

چرندگان

408. مقربان، گل‌های بهشت؛ ابرار، پرندگان بهشت و فجار، چرندگان آن می‌باشند.

 

 

چشم

559. در آخر الزمان گوش‌ها، چشم‌ها و دل‌هاي آدميان همانند غبارها، طوفان‌ها و سيلاب‌هاي ويران كننده، سرزمين وجودشان را همچون مرداب‌ها متعفن مي‌گرداند.

560. در آخر الزمان مردم توسط بي‌بند و باري گوش‌ها، چشم‌ها و دل‌هايشان آنچنان كر و كور و گنگ مي‌گردند كه با وجود اديان و كتاب‌هاي آسماني، اثري از غيرت و جوانمردي در آنان باقي نمي‌ماند.

589. انسان دو چشم دارد. اگر چشم چپش ببيند، ايجاد بلوا مي‌كند؛ اگر چشم راستش ببيند، ايجاد آرامش و چنانچه با هر دو چشم ببيند، ايجاد سازندگي مي‌كند.

654. انسان كامل داراي چهار چشم مي‌باشد: با دو چشم، پيش رو و با دو چشم، پشت سر را مي‌بيند. 

723. تا زماني كه گوش‌ها، چشم‌ها و دل‌هاي اجسام آدميان باز است، گوش‌ها، چشم‌ها و دل‌هاي ارواح آدميان بسته مي‌باشد.

725. توسط عشق، چشم‌ها و دل‌ها از سمت صورت به طرف سيرت مي‌رود.

788. آنچه گوش مي‌شنود و چشم مي‌بيند و دل مي‌خواهد، يا توسط نفس است يا به واسطه عقل.

789. گوش‌ها، چشم‌ها و دل‌ها به واسطه خواسته‌هاي نفس و عقل، شنوايان، بينايان و مشتاقان مظاهر مُلك و ملكوت مي‌باشند.

956. حقايق الله از طريق گوش، حقايق رحمان از طريق چشم و حقايق رحيم از طريق دل به ظهور مي‌رسد.

1123. خداوند هادياني دارد كه از ديد چشم‌ها غايب‌اند. براي رؤيت آنان چشم‌هايي لازم است كه با اشك شوق تطهير شده باشد.

*- هر انسانی‌ غیر از این‌ دو چشم‌، دو چشم‌ دیگر در پشت‌ آن ‌دارد که‌ به‌ سبب‌ ناپاکی‌، نمی‌بیند. اگر چشمان‌ جسم‌ با درمان‌ تطهیر گردد، چشمان‌ روح‌ از پشت‌ چشمان‌ جسم‌ وقایع‌ را آن‌ گونه‌ که‌ هست‌ می‌بیند؛ چرا که‌ زمان‌ واقعه‌ برای‌ چشمان‌ روح‌ نزدیک‌ و برای‌ چشمان‌ جسم‌ دور می‌باشد.

 

 

چشم چپ

233. خروج دجال با چشم چپ، و ظهور عیسی(ع) با چشم راست تحقق می‌یابد.

589. انسان دو چشم دارد. اگر چشم چپش ببيند، ايجاد بلوا مي‌كند؛ اگر چشم راستش ببيند، ايجاد آرامش و چنانچه با هر دو چشم ببيند، ايجاد سازندگي مي‌كند.

854. دجّال به كسي گويند كه با چشم چپْ دوست، و با چشم راستْ دشمن، و بر دين ملوكْ استوار باشد.ادامه مطلب ...


چشم دل عاشق

1133. نور معشوق سبب مي‌شود كه چشم دل عاشق، مَه‌رويان جميل را در ظلمت ذات رؤيت كند.

 

 

چشم دل

922. همان‌طور كه با چشم سَر مي‌توان ظاهر را ديد، با چشم دل هم مي‌توان باطن را رؤيت نمود.

 

 

چشم راست

233. خروج دجال با چشم چپ، و ظهور عیسی(ع) با چشم راست تحقق می‌یابد.

589. انسان دو چشم دارد. اگر چشم چپش ببيند، ايجاد بلوا مي‌كند؛ اگر چشم راستش ببيند، ايجاد آرامش و چنانچه با هر دو چشم ببيند، ايجاد سازندگي مي‌كند.

854. دجّال به كسي گويند كه با چشم چپْ دوست، و با چشم راستْ دشمن، و بر دين ملوكْ استوار باشد.

 

 

چشم سَر

922. همان‌طور كه با چشم سَر مي‌توان ظاهر را ديد، با چشم دل هم مي‌توان باطن را رؤيت نمود.

 

 

چشم و گوش باز

347. از دیار بیگانگان چشم و گوش بسته آمدیم تا به دیار آشنایان چشم و گوش باز برویم. 

 

 

چشم و گوش بسته

347. از دیار بیگانگان چشم و گوش بسته آمدیم تا به دیار آشنایان چشم و گوش باز برویم. 

 

 

 

چشم هاي باطني

573. چشم‌هاي ظاهري به واسطه گرد و غبار، و چشم‌هاي باطني توسط شرك و كفر كم‌سو و نابينا مي‌گردد.

 

 

چشم هاي ظاهري

573. چشم‌هاي ظاهري به واسطه گرد و غبار، و چشم‌هاي باطني توسط شرك و كفر كم‌سو و نابينا مي‌گردد.

 

 

چشمه جوشان

304. موسای کلیم(ع) در مقابل خضر نبی(ع) همچون زمین خشكي است در مقابل چشمه‌اي جوشان.

 

 

چشمه سار

1112. شفافيت مشاهدات مردم نسبت به اوليای الهي، همانند آب‌هايي است كه هر قدر به چشمه‌سار نزديك‌تر باشد، زلال‌تر مي‌باشد.

 

 

چشمه ساران

153. اولیای الهی در دنیا همچون کوهسارانِ سرسبزی می‌باشند که چشمه‌ساران آن‌ها توسط ابرهای رحمت پروردگارشان، از عالم لاهوت بر دل‌هاي آنان می‌بارد‌. برای حیات ابدی، خاک وجودمان را با چشمه‌سارهاي اولیاي الهي گلستان کنیم.

 

 

چشمه ساران حيات بخش

155. مردمان همچون درياي تلخ و پر از املاح کثرت هستند که اگر توسط فرشتگان ابرار در کوهساران مقربین ریخته شوند، مانند چشمه‌ساران حیات‌بخش، تصفیه شده و پس از ایجاد ثمرات بهشتي به سوی آب‌های شیرین دریای وحدت باز می‌گردند.

 

 

چشمه سار اولياي الهي

153. اولیای الهی در دنیا همچون کوهسارانِ سرسبزی می‌باشند که چشمه‌ساران آن‌ها توسط ابرهای رحمت پروردگارشان، از عالم لاهوت بر دل‌هاي آنان می‌بارد‌. برای حیات ابدی، خاک وجودمان را با چشمه‌سارهاي اولیاي الهي گلستان کنیم.

324. گناه، مانند چرک است که در چشمه‌سار اولياي الهي با کوثر عشق، پاکیزه مي‌گردد.

 

 

چشمه سار كوثر عشق

1139. صورت‌ها را براي شستشو به سوي دل‌هایي ببريد كه چشمه‌سار كوثر عشق است.

 

 

*چشمه سار معارف و حقايق الهي

- حضرات‌ معصومین‌ بعد از پیامبر اسلام‌، چشمه‌سار معارف‌ و حقایق‌ الهی‌ در میان‌ مردم‌ می‌باشند. چنانچه‌ عالمی‌ یا عارفی‌ و یا شاهدی‌، کلامی‌ از معالم‌ و معارف‌ الهی‌ بر زبان‌ آورد و یا جلوه‌ای‌ از حقایق‌ رحمانی‌ را رویت‌ نماید، از چشمه‌سار معارف‌ و حقایق ‌آن‌ بزرگواران‌ خارج‌ نمی‌باشد.

 

 

چشمه سارهاي ابرار

536. در آخر الزمان، دجال‌ها خشك كننده چشمه‌سارهاي ابرارند از براي الباب.

 

 

چشمه سارهاي زلال

1115. آدميان همچون موجوداتي مي‌باشند كه در گِل و لاي رودخانه‌ها سر بر آورده‌اند. تنها شماري از آنان همانند ماهيان آزاد به سوي چشمه‌سارهاي زلال در حركت‌اند.

 

 

چشمه صبر و بقا

830. در حريم سابقان، دو چشمه صبر و بقا است و در محرمسراي قائدان، دو چشمه مهر و وفا مي‌باشد.

 

 

چشمه كوثر

1066.راهيان كمال توسط نور از چشمه كوثر به جنت حور رهسپارند.

*- جمال‌ زن‌، جلوه‌ عشق‌ است‌ و عشق‌، مرآت‌ عرفان‌ است‌ و عرفان‌، همچون‌ چشمهء‌ کوثر رویانندهء‌ حقایق‌ رب‌ می‌باشد.

 

 

چشمه مهر و وفا

830. در حريم سابقان، دو چشمه صبر و بقا است و در محرمسراي قائدان، دو چشمه مهر و وفا مي‌باشد.

 

 

چمنزار

1185. صدای الاغ در چمنزار، عَرعَر است و صدای بلبل در گلزار، چَهچَه مي‌باشد.

 

 

چوپانان

1118. همان‌گونه كه چوپانان براي گوسفندان خود نگهبان‌اند، اوليا هم براي پيروان خود نگهدار مي‌باشند.

1119.همان‌گونه كه گوسفندان، چوپانان خود را به انسانيت نمي‌شناسند، آدميان هم اوليا را به رحمانيت نمي‌شناسند.

 

 

چوپانان ملكوتي

528. چوپانان ملكوتي گوسفندان مُلكي خود را از درندگان بياباني محافظت مي‌كنند.

 

 

چهارپايان

718. همان‌طور كه چهارپايان تشخيص دهنده دردهاي جسماني خود نيستند،‌ جاهلان هم تشخيص‌دهنده دردهاي روحاني خود نمي‌باشند.

 

 

چهره

389. انسان کامل همچون ماه دو چهره دارد: برای محبانش همچون ماه شب چهاردهم، ظاهر، و برای منکرانش همانند ماه شب بیست و نهم، غایب می‌باشد.

 

 

چهره عاشق

380. معشوق همچون گُل سرخی است که شهد آن بر چهره عاشق ظاهر مي‌باشد.

 

 

چهره عالِم

100. علم، همچون نوری است بر چهره عالِم که با مشاهده در آیینه جمالِ عارف نقایصش آشکار می‌گردد.

 

 

چهره مرفهان بي درد

321. از الطاف خدا است که در دنيا چهره‌های مرفهان بی‌درد را زیباتر از چهره‌های محرومان دردمند قرار داده.

 

 

چهره ها

678. با غروب خورشيد محمدي(ص) در رسالت، و غروب خورشيد خميني(س) در ولايت، نقاب‌هاي ظلمت بر روي چهره‌ها كشيده شد و صورت‌ها در زير نقاب‌ها توسط روش‌ها به شكل‌هاي گوناگون در آمد.

 

 

چهره هاي آدميان

316. یکی از بزرگ‌ترین الطاف الهی، چهره‌های آدميان است كه با چهره‌های اولیای الهی یکسان می‌باشد.

 

 

چهره هاي اوليا

320. از رحمانيت خدا است که در ظاهر، چهره‌های مردم را در دنیا همچون چهره‌های اولیای خود خلق نموده.

 

 

چهره هاي اولياي الهي

316. یکی از بزرگ‌ترین الطاف الهی، چهره‌های آدميان است كه با چهره‌های اولیای الهی یکسان می‌باشد.

 

 

چهره هاي گوناگون مردم

317. چهره‌های گوناگون مردم پوشیده است؛ در حالی که راه‌هاي گوناگون آنان آشکار می‌باشد.

 

 

چهره هاي محرومان دردمند

321. از الطاف خدا است که در دنيا چهره‌های مرفهان بی‌درد را زیباتر از چهره‌های محرومان دردمند قرار داده.

 

 

چهره هاي مردم

320. از رحمانيت خدا است که در ظاهر، چهره‌های مردم را در دنیا همچون چهره‌های اولیای خود خلق نموده.

 

 

چهره هاي واقعي آدميان

319. خدا شرم دارد با وجود رسولانش، چهره‌های واقعی آدمیان را نمایان گرداند.ادامه مطلب ...