نام کاربری:    رمز عبور:


             گذری در نهج البلاغه


عذاب های پروردگار در نهج البلاغهعظمت نعمت ها و عذاب های پروردگار در نهج البلاغه

به خدا سوگند! اگر مانند شتران بچه مرده ناله سر دهید، و چونان کبوتران نوحه سرایی کنید، و مانند راهبان زاری نمایید، و برای نزدیک شدن به حق و دسترسی به درجات معنوی و آمرزش گناهانی که ثبت شده و مأموران حق آن را نگه می دارند، دست از اموال و فرزندان بکشید، سزاوار است زیرا:ادامه مطلب ...