نام کاربری:    رمز عبور:


لزوم تربیت انسان به وسیله انسان کامل از دیدگاه حضرت امام خمینی(س)لزوم تربیت انسان به وسیله انسان کامل از دیدگاه حضرت امام خمینی(س)

«می گویند اول سوره ای که به پیغمبر وارد شده است  اقرا باسم ربک  است نگفته است اقرا باسم الله‚ نگفته است اقرا باسم الناس‚ فرموده است اقرا باسم ربک‚ یعنی رب رسول‚ یعنی آن که تربیت کرده است رسول اکرم را‚ یعنی خدای تبارک و تعالی به تمام اسما و صفات‚ با تمام اسما و صفات. اینکه رب رسول اکرم است‚ انسان کامل است‚ ذات مقدس حق تعالی با تمام اسما و صفات است و اسما و صفات حق تعالی احاطه بر تمام موجودات دارد و با یک تعبیر دیگر همه موجودات ظهور اسما و صفات الهی هستند.


و خدای تبارک و تعالی که امر می فرمایند که  اقرا باسم ربک  یعنی به این اسمی که تمام اسما و صفات در آن است و مربی به تمام معنای تربیت در عالم طبیعت‚ تربیت در عالم ماورای طبیعت‚ تربیت های مناسب با عالم مجردات‚ با عالم جبروت‚ با تمام عوالم‚ این رب رسول است و پیغمبر هم مامور است که قرائت بکند و اول چیزی که به او حسب این روایت امر شده است‚ امر به قرائت است و تعلیم و تربیت. کانه می خواهد بفرماید که آن ربی که رب تو است و احاطه به همه موجودات دارد‚ تو باید قرائت کنی و تربیت کنی مردم را به آن راه‚ همان راه رب رسول‚ آن هم رب رسول خاتم. پیغمبران مامورند که مردم را دعوت کنند به رب رسول‚ به رب رسول اکرم و رب رسول خاتم. و قرآن برای همین آمده است و اسلام برای همین آمده است که تربیت کند انسان ها را که اگر تربیت برایشان نباشد‚ از همه حیوانات درنده تر و موذی تر است. انسان یک چنین موجودی است که اگر در تحت تربیت واقع نشود‚ هیچ حیوانی در عالم‚ هیچ موجودی در عالم به خطرناکی این موجود نیست و به موذیگری این موجود نیست. همه انبیا که آمدند‚ برای تربیت این موجودند که اگر سر خود باشد عالم را به هم می زند و مع الاسف انبیا هم موفق نشدند به اینکه ماموریت خودشان را تحقق بدهند.» (1) 

 «اسلام می خواهد شما را یک انسان کامل تربیت کند »(2)

 
 

« مومن تابع انسان کامل است. و انسان کامل چون مظهر جمیع اسما و صفات و مربوب حق تعالی و اسم جامع است‚ و هیچ یک از اسما را در آن غلبه تصرف نیست و خود نیز چون رب خود کون جامع است و مظهریت آن از اسمی زاید بر اسمی نیست‚ و دارای مقام وسطیت و برزخیت کبری است و سیرش بر طریقه مستقیمه وسطیه اسم جامع است... مربوب آن ذات مقدس بدین مقام نیز بر صراط مستقیم است...و مومنین چون تابع انسان کامل هستند در سیر و قدم خود را جای قدم او گذارند و به نور هدایت و مصباح معرفت او سیر کنند و تسلیم ذات مقدس انسان کامل هستند و از پیش خود قدمی برندارند و عقل خود را در کیفیت سیر معنوی الی الله دخالت ندهند‚ از این جهت‚ صراط آنها نیز مستقیم و حشر آنها با انسان کامل و وصول آنها به تبع وصول انسان کامل است‚ به شرط آنکه قلوب صافیه خود را از تصرفات شیاطین و انیت و انانیت حفظ کنند‚ و یکسره خود را در سیر تسلیم انسان کامل و مقام خاتمیت کنند.» (3)

 

«وصول به فنای ذات مقدس و استغراق در بحر کمال امکانپذیر نیست جز به طفیل و تبع ذات مقدس انسان کامل عالم بالله  و عارف معارف الهیه و جامع علم و عمل» (4)

 

(1)صحیفه نور ج 12 صفحه 170 تاریخ: 59/3/20

 

(2)صحیفه نور ج 5 صفحه 177 تاریخ:  57/12/17

 

(3)چهل حدیث صفحه:531

 

(4)چهل حدیث صفحه:418بازگشت ...
مرتبط باموضوع :

 آخرین پیام نوروزى امام خمینی(س)  [ شنبه، 19 فروردين ماه، 1396 ] 1620 مشاهده
 قالب های شعری در دیوان امام  [ چهارشنبه، 15 بهمن ماه، 1393 ] 1943 مشاهده
 خاطرات بسيار خواندنی از دختر امام  [ چهارشنبه، 15 بهمن ماه، 1393 ] 1041 مشاهده

 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نام شما (ضروری): 
ایمیل شما (ضروری): 
نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]

بازدیدکنندگان غیر عضو حق ارسال نظر و پیشنهاد در مورد مطالب این سایت ندارند .
برای استفاده از سرویسهای مخصوص کاربران عضو فرم عضویت را تکمیل نمائید .